Skip to main content

Regulamin serwisu

Regulamin platformy E-Learning Connect

§ 1

Definicje

Usługodawca

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Równoległa 4a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307055, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-25-05-471, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 818.100,00 zł, e-mail office@e-learning.pl

Platforma

Administrowana przez Usługodawcę platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym https://connect-e-learning.pl , za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców i Użytkowników.

Szkolenie

Udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy szkolenie w postaci elektronicznej (cyfrowej).

Usługobiorca

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła u Usługodawcy pisemne zamówienie na założenie kont dla wskazanych przez siebie osób i udostępnienie tym osobom Szkolenia w ramach konta.

Użytkownik

Pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Platformy po założeniu konta.

Usługi

Usługi drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę w ramach Platformy na rzecz Usługobiorcy i Użytkownika.

Umowa o korzystanie z Platformy

Nieodpłatna umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie założenia konta przez Użytkownika w ramach Platformy, na podstawie której Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z funkcjonalności Platformy dostępnych po zalogowaniu się na konto, z wyłączeniem płatnych Szkoleń.

Umowa o korzystanie ze Szkolenia

Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie opłacenia dostępu do Szkolenia, uprawniająca do wyświetlenia i odtwarzania Szkolenia na Urządzeniu Użytkownika.

Urządzenie

Urządzenie elektroniczne typu komputer, laptop, tablet, smartfon itp., posiadające dostęp do sieci Internet oraz spełniające wymagania techniczne określone w Regulaminie.

Regulamin

Niniejszy regulamin określający szczegółowe warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w tym w ramach Umowy o korzystanie z Platformy oraz Umowy o korzystanie ze Szkolenia, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

Konsument

Użytkownik będący osobą fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Użytkownik będący osoby fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który korzysta z Usług niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

1) rodzaje i zakres Usług, w tym Usług w ramach Umowy o korzystanie z Platformy i Umowy o korzystanie ze Szkolenia;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Umowy o korzystanie z Platformy i Umowy o korzystanie ze Szkolenia;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin udostępniany jest Usługobiorcom i Użytkownikom nieodpłatnie na stronie internetowej https://connect.e-learning.pl/

3. Usługodawca oraz Usługobiorca i Użytkownik zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 3

Zasady korzystania z Platformy

1. W celu skorzystania z Platformy, w tym w szczególności ze Szkoleń oferowanych w ramach Platformy, konieczne jest założenie konta w ramach Platformy, w tym podanie nazwy użytkownika, hasła, imienia i nazwiska użytkownika oraz adresu poczty elektronicznej, wyrażenie zgody na warunki Regulaminu, polityki prywatności oraz na treść pozostałych klauzul, na które wyrażenie zgody jest konieczne do założenia konta, wyświetlonych przy zakładaniu konta. Założenie konta jest nieodpłatne.

2. W przypadku, gdy ze Szkoleń udostępnianych w ramach Platformy korzystać mają osoby wskazane przez Usługobiorcę (np. jego pracownicy) po złożeniu pisemnego zamówienia na udostępnienie kont osobom wskazanym przez Usługobiorcę, Usługobiorca wskazuje Usługodawcy adresy poczty elektronicznej tych osób, a konta w ramach Platformy zakłada Usługodawca. W takim przypadku na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Usługobiorcę Usługodawca prześle dane do logowania do kont w ramach Platformy, a przy pierwszym logowaniu się do kont przez te osoby konieczne jest wyrażenie zgody na warunki Regulaminu, polityki prywatności i treść pozostałych klauzul, wyświetlonych przy pierwszym logowaniu. Brak wyrażenia powyższej zgody uniemożliwia korzystanie z Platformy. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkowników mają odpowiednie zastosowanie do Usługobiorcy i osób, którym konta zostały udostępnione w ramach zamówienia złożonego przez Usługobiorcę.

3. W celu założenia konta po podaniu danych zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, konieczne jest potwierdzenie założenia konta poprzez kliknięcie na link przesłany przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie zakładania konta.

4. Adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie zakładania konta w ramach Platformy przeznaczony jest do przesyłania przez Usługodawcę wszelkiej korespondencji związanej z korzystaniem z Platformy.

5. Wszelkie dane Użytkownika podane w procesie zakładania konta w ramach Platformy, w tym adres poczty elektronicznej Użytkownika, mogą być przez niego każdorazowo zmieniane po zalogowaniu się na konto w ramach Platformy w zakładce Nawigacja --> Kokpit --> Profil --> Modyfikuj profil. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania danych.

6. Logowanie do konta w ramach Platformy odbywa się poprzez podanie loginu (nazwy użytkownika) lub adresu e-mail podanych przy zakładaniu konta w ramach Platformy i wpisaniu prawidłowego hasła, podanego podczas zakładania konta. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania loginu i hasła do konta w poufności, w tym do nieujawniania ich osobom trzecim.

7. Z momentem założenia konta w ramach Platformy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zawierana jest Umowa o korzystanie z Platformy, której integralną częścią są odpowiednie postanowienia Regulaminu.

8. Po założeniu konta w ramach Platformy Użytkownik zyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy, z wyłączeniem funkcjonalności dostępnych za odpłatnością, w tym w szczególności z wyłączeniem odpłatnych Szkoleń.

9. W momencie zawarcia Umowy o korzystanie z Platformy Usługodawca zobowiązuje się do udostępniania Użytkownikowi Platformy, w tym wszystkich funkcjonalności Platformy udostępnianych nieodpłatnie na moment danego logowania na konto w ramach Platformy, a także do umożliwienia Użytkownikowi dostępu do odpłatnych funkcjonalności Platformy, w tym Szkoleń, po dokonaniu przez Użytkownika odpowiedniej opłaty. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

10. Użytkownik zawierając Umowę o korzystanie z Platformy zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, zobowiązuje, że zarówno Usługobiorca, jak i osoby korzystające z Platformy w ramach zamówienia, korzystać z niej będą zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegać będą postanowień Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności udostępnianie przez Użytkownika w ramach Platformy treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub naruszające prawa osób trzecich.

11. Umowa o korzystanie z Platformy rozwiązuje się:

1) na skutek decyzji Użytkownika o usunięciu konta z Platformy wyrażonej w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy pomoc@e-learning.pl, lub

2) z upływem 6 miesięcy od dnia założenia konta w ramach Platformy – w przypadku niezawarcia w tym czasie przez Użytkownika Umowy o korzystanie ze Szkolenia, lub

3) z upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o korzystanie ze Szkolenia, jeżeli w tym czasie nie zawarto kolejnej Umowy o korzystanie ze Szkolenia;

Z momentem rozwiązania Umowy o korzystanie z Platformy usuwane jest konto Użytkownika w ramach Platformy, w tym dostęp do wszystkich Szkoleń wykupionych przez Użytkownika, do których dostęp nie wygasł wcześniej. Usunięcie konta jest więc równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umów o korzystanie ze Szkoleń, obowiązujących w momencie usunięcia konta.

12. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia konta Użytkownika w ramach Platformy (co powoduje natychmiastowe rozwiązanie Umowy o korzystanie z Platformy) w przypadku ustalenia, że Użytkownik korzysta z Platformy w sposób niedozwolony, w tym w szczególności narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, istotne postanowienia Regulaminu lub prawa Usługodawcy lub osób trzecich. W takim przypadku w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika wynikające z usunięcia konta w ramach Platformy, w tym utraty dostępu do danych i treści zapisanych w ramach konta Użytkownika. W takim przypadku gdy na koncie Użytkownika udostępnione są Szkolenia, natychmiastowemu rozwiązaniu ulegają wszystkie obowiązujące Umowy o korzystanie ze Szkolenia.

13. Prawo do konta w ramach Platformy jest niezbywalne. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania konta, w tym zawartości konta (w szczególności Szkoleń) jakiejkolwiek osobie trzeciej bez względu na podstawę prawną.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne Urządzenia umożliwiające zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy o korzystanie z Platformy oraz Umowy o korzystanie ze Szkolenia są następujące:

1) zainstalowana przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera (zalecana najnowsza wersja danej przeglądarki);

2) Dostęp do sieci Internet co najmniej 1 MB/s;

3) podłączone głośniki lub słuchawki.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakość korzystania z Platformy, w tym ze Szkoleń, uzależniona jest od jakości Urządzeń oraz przepustowości i/lub prędkości łącza internetowego, z którego korzysta Użytkownik. Zalecana minimalna prędkość łącza internetowego wynosi 1 MB/s.

3. Użytkownik we własnym zakresie ponosi opłaty na rzecz dostawcy łącza internetowego za dostęp do Internetu, w tym za wykorzystane dane przy korzystaniu z Usług.

4. Usługodawca zaleca na bieżąco aktualizowanie oprogramowania Urządzenia, w tym w szczególności przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz korzystanie z aktualnej wersji oprogramowania antywirusowego.

§ 5

Umowa o korzystanie ze Szkolenia

1. W celu zawarcia Umowy o korzystanie ze Szkolenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą należy:

1) po zalogowaniu się na konto w ramach Platformy dodać odpowiednie Szkolenie do koszyka;

2) uiścić opłatę za Szkolenie poprzez jedną z metod płatności dostępnych w ramach Platformy. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach tych podmiotów. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zasadami. Opłaty wskazane w Platformie są kwotami netto (tj. nie zawierają podatku VAT według obowiązującej stawki).

2. Konsument, w celu skorzystania ze Szkolenia niezwłocznie po zawarciu Umowy o korzystanie ze Szkolenia, w tym po uiszczeniu opłaty, powinien w procesie zawierania Umowy o korzystanie ze Szkolenia wyrazić zgodę na dostarczenie Szkolenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o korzystanie ze Szkolenia, poprzez zaznaczenie właściwego kwadracika w formularzu zakupu Szkolenia. Brak wyrażenia powyższej zgody skutkować będzie udostępnieniem Konsumentowi Szkolenia do korzystania po upływie terminu na odstąpienie od Umowy o korzystanie ze Szkolenia, tj. po upływie 14 dni od dnia zawarcia powyższej umowy. Wyrażenie powyższej zgody skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy o korzystanie ze Szkolenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

3. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami oraz w przypadku Konsumentów, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Szkolenie dostępne jest na koncie Użytkownika do odtworzenia niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu opłaty za Szkolenie, przez okres 6 miesięcy. W przypadku Konsumentów, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Szkolenie dostępne jest na koncie w ramach Platformy do korzystania przez okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, od następnego dnia po upływie 21 dni od dnia zawarcia Umowy o korzystanie ze Szkolenia. Po upływie powyższych terminów, Umowa o korzystanie ze Szkolenia wygasa. W przypadku chęci ponownego odtworzenia Szkolenia przez Użytkownika, konieczne jest ponowne zawarcie Umowy o korzystanie ze Szkolenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu. Użytkownik, który nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o korzystanie ze Szkolenia może w każdej chwili wyrazić zgodę na dostarczenie Szkolenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o korzystanie ze Szkolenia, poprzez zaznaczenie oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy o korzystanie ze Szkolenia w ramach Platformy. W takim przypadku zastosowanie ma ostatnie zdanie ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Konsument, który nie wyraził zgody na dostarczenie Szkolenia przed upływem terminu na odstąpienia od Umowy o korzystanie ze Szkolenia, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, ma prawo do odstąpienia od Umowy o korzystanie ze Szkolenia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia powyższej umowy. W celu odstąpienia od Umowy o korzystanie ze Szkolenia przez Konsumenta, który nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, należy wysłać Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o korzystanie ze Szkolenia. Oświadczenie może być wysłane w szczególności w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w ramach konta Użytkownika na adres poczty elektronicznej Usługodawcy pomoc@e-learning.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się pod adresem: xxxx. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o korzystanie ze Szkolenia, Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia Konsumenta na adres poczty elektronicznej Konsumenta podany na koncie w ramach Platformy oraz w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta zwraca Konsumentowi dokonaną opłatę na rachunek bankowy Konsumenta, z którego dokonano opłaty.

6. Korzystanie ze Szkolenia wymaga pozostawania zalogowanym przez Użytkownika na koncie w ramach Platformy.

7. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania faktury VAT z tytułu nabycia dostępu do Szkolenia. W tym celu należy wysłać prośbę o wystawienie faktury VAT w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy office@e-learning.pl wraz z danymi do faktury, w terminie7 dni od dnia zawarcia Umowy o korzystanie ze Szkolenia. Żądanie wystawienia faktury VAT po powyższym terminie uniemożliwi jej wystawienie. Faktura przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany na koncie w ramach Platformy.

§ 6

Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, Usługodawca zobowiązany jest do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, w tym do dostarczenia Użytkownikowi Szkoleń pozbawionych wad, nadających do się korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Usługodawca uprawniony jest do czasowego uniemożliwienia dostępu do Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naprawczych czy rozwojowych Platformy, w tym w szczególności w przypadku awarii technicznej Platformy lub serwerów. W przypadku gdy brak dostępu do Platformy będzie zaplanowany, Usługodawca poinformuje Użytkowników o terminie braku dostępu do Platformy i przewidywanym czasie ponownego udostępnienia Platformy w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adresy Użytkowników podane w procesie zakładania konta. W przypadku gdy brak dostępu do Platformy nie będzie zaplanowany (w szczególności wynikać będzie z wystąpienia awarii), Usługodawca w miarę możliwości w powyższy sposób poinformuje Użytkowników o planowanym terminie ponownego udostępnienia Platformy. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników wynikające z braku dostępu do Platformy wynikające z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

3. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta w ramach Platformy w przypadku podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa konta, w tym w szczególności stwierdzenia próby włamania na konto. W takim przypadku Usługodawca może uzależnić przywrócenie dostępu do konta od zmiany hasła przez Użytkownika.

4. Usługodawca uprawniony jest do modyfikowania Platformy, w tym dodawania i odejmowania funkcjonalności i Szkoleń znajdujących się w ofercie Usługodawcy w ramach Platformy, wedle swego uznania, w każdym czasie.

5. Usługodawca uprawniony jest do całkowitego zakończenia udostępniania Platformy, w tym usunięcia wszystkich kont Użytkowników. O zakończeniu udostępniania Platformy Usługodawca poinformuje Użytkowników w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na  adresy poczty elektronicznej Użytkowników podanych na koncie Użytkowników, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 1 miesiąc kalendarzowy. Z upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozwiązują się Umowy o korzystanie z Platformy oraz Umowy o korzystanie ze Szkoleń.

6. Usługodawca nie jest zobowiązany do dodawania nowych Szkoleń do oferty w ramach Platformy ani aktualizacji dotychczasowych Szkoleń.

7. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania modyfikacji w Szkoleniach znajdujących się w ofercie w ramach Platformy.

§ 7

Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Platforma oraz treści udostępniane w ramach Platformy, w tym w szczególności Szkolenia, podlegają ochronie prawnej, w tym w szczególności ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe i pokrewne do Platformy i treści udostępnianych w ramach Platformy, w tym Szkoleń, przysługują Usługodawcy lub podmiotom z nim współpracującym.

2. Z momentem uiszczenia należnej opłaty za Szkolenie, Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania ze Szkolenia przez okres, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Szkolenia w ramach Platformy wyłącznie we własnych celach edukacyjnych.

3. Utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji w treści dostępne w ramach Platformy, w tym w Szkolenia, jest zabronione.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zabronione jest udostępnianie treści dostępnych w ramach Platformy, w tym Szkoleń, przez Usługobiorcę i Użytkownika osobom trzecim, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, publikowanie, udostępnianie, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, reemitowanie, zapisywanie na Urządzeniu, pobieranie, modyfikowanie, powielanie w całości lub we fragmentach w jakikolwiek sposób, licencjonowanie lub sprzedawanie, tworzenie i eksploatowanie utworów pochodnych, wykorzystywanie w działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu szkoleń, przy czym Usługobiorca uprawniony jest do wykorzystania Szkolenia do przeszkolenia swoich pracowników, którym Usługodawca udostępnił Szkolenie na koncie w ramach Platformy, założonym zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

5. Zabronione są również jakiekolwiek próby przełamywania zabezpieczeń Platformy lub Szkoleń, ich usuwanie, blokowanie, dezaktywowanie itp., a także ingerowanie w treści udostępniane przez Usługodawcę, w tym Szkolenia, w tym również wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Szkoleniach.

6. Nazwa Platformy, jej koncepcja, wygląd graficzny oraz oznaczenie graficzne Platformy stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 8

Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne środki zgodne z aktualnym stanem wiedzy, by ograniczać ryzyka związane z korzystaniem z Usług. Jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie jest możliwe wyeliminowanie powyższych ryzyk. W związku z powyższym Usługodawca informuję Usługobiorcę i Użytkownika, że korzystanie z Platformy, w tym z Usług w ramach Platformy, wiąże się z ryzykiem typowym dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności ryzykiem poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataku hakerskiego czy działań socjotechnicznych. Usługobiorca i Użytkownik powinni korzystać z Usług przy użyciu Urządzenia posiadające aktualne oprogramowanie, w tym aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz stosować powszechne zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z sieci Internet, w tym w szczególności nie udostępniać osobom trzecim danych do logowania do konta w ramach Platformy.

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Równoległa 4a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307055, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-25-05-471, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 818.100,00 zł.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika oraz na podstawie uprawnień Usługodawcy wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o korzystanie z Platformy oraz Umowy o korzystanie ze Szkolenia.

3. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym: https://connect.e-learning.pl/mod/resource/view.php?id=14

§ 10

Odpowiedzialność Usługobiorcy

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zostały udostępnione konta w ramach Platformy na podstawie zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, w tym za przestrzeganie przez nie postanowień Regulaminu.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku.

2. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługodawcę w dowolnym momencie, przy czym wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://connect.e-learning.pl/ oraz poinformowania Użytkowników o zmianie treści Regulaminu w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany na koncie Użytkownika w ramach Platformy. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Regulaminie, mogą rozwiązać Umowę o korzystanie z Platformy na podstawie § 3 ust. 11 pkt 1) Regulaminu. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie wpływa na obowiązki Użytkownika, zmiana Regulaminu wchodzi w życie natychmiast po publikacji Regulaminu na stronie internetowej https://connect.e-learning.pl/ .

3. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne w sposób prawem przewidziany, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i skuteczne, a w miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie ma reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i Regulaminu.

4. W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji związanej z działaniem Platformy lub Szkolenia należy skontaktować się z Usługodawcą w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej pomoc@e-learning.pl lub pod adresem telefonu: +48 728 453 793 (w dni robocze w godzinach 8.00-16.00). W reklamacji należy wskazać, czego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację i dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem. Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji koniecznych do rozpoznania reklamacji. Brak uzupełnienia reklamacji o powyższe dane umożliwia Usługodawcy pozostawienie jej bez rozpoznania. Reklamacje zgłoszone przez Konsumenta rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub dodatkowych informacji koniecznych do jej rozpatrzenia. Brak rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w ramach konta Użytkownika.

5. Tytuły paragrafów służą wyłącznie do zwiększenia przejrzystości tekstu Regulaminu i nie mogą służyć do interpretacji postanowień Regulaminu.

6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady korzystania z tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje prawo do zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsumentowi przysługuje również skorzystania z unijnej platformy Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

7. Spory związane z korzystaniem z Platformy, w tym ze Szkoleń, powstałe między Użytkownikami nie będącymi Konsumentami a Usługodawcą, rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Last modified: Wednesday, 24 November 2021, 8:54 AM